Betingelser og Vilkår

INTRODUKTION

Definitioner

I denne aftale har de følgende udtryk tilsvarende betydninger:

 • "Selskab" betyder Your Port Pilot®, et selskab registreret i Danmark og omfatter en-hver tilhørende juridisk eller associeret virksomhed. 
 • "Personlig Information" har betydning som i den danske personoplysningslov; 
 • "Service" betyder funktionaliteten på et givent tidspunkt stilles til rådighed for medlem-merne via hjemmesiden. 
 • "Website" betyder, dette websted som ejes og drives af firmaet. 
 • "Vi", "os" og "vores" henviser alle til selskabet. 

1.2 Accept af aftalen

For at benytte tjenesten og/eller besøge webstedet, må De acceptere nedenstående vilkår og be-tingelser. De vil blive anset for at have accepteret disse vilkår og betingelser ved at bruge denne webside, uanset om De er registreret som medlem eller ej. Hvis De ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal De ikke benytte denne webside. Ved at benytte tjenesten og/eller websiden er De endvidere enig i at have læst, samt være forpligtet af denne persondatapolitik som er indar-bejdet i denne aftale ved reference. Denne persondatapolitik er tilgængelig på hjemmesiden.

1.2.1 Brugeraftale

Disse vilkår og betingelser udgør aftalen mellem dig og Selskabet i forbindelse med din brug af Tjenesten og hjemmesiden ("Aftalen").

1.3 Kontakt

Denne webside drives af Your Port Pilot, et selskab registreret i Danmark.

De kan kontakte os på følgende måder:

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

2. MEDLEMSKAB

2.1 Berettigelse

De skal være over 18 år for at kunne registrere Dem som medlem af tjenesten eller for at bruge dette websted. Ved at bruge dette websted accepterer De at være bundet af denne aftale til at indgå denne aftale og overholde alle vilkår og betingelser. 

2.2 Medlemskab

De kan gratis blive medlem af denne tjeneste. Et gratis medlemskab vil for den almindelige bru-ger give fuld adgang til siden, mens havne skal betale for at få adgang til hele siden, der er til rådighed som del af tjenesten og kan ændres uden yderligere varsel, herunder helt at lukke tjene-sten for ikke betalende medlemmer. For at havne skal få adgang til yderligere funktioner, skal De være betalende abonnent på tjenesten. Deres brug af disse ekstra funktioner er betinget af beta-ling af de relevante gebyrer og kan ændres efter bestemmelserne anført nedenfor.

2.5 Medlems-ID og password

Som en del af medlemsregistreringen, vil De blive bedt om at vælge et medlems-ID (brugernavn) og password (adgangskode). Vi kan nægte at acceptere enkelte brugernavne, herunder hvis det foreslåede medlems-ID efterligner andre, er ulovligt, eller er beskyttet af varemærke- eller anden immaterielejendomsret. Medlems-ID (brugernavn) og password (adgangskode) som er vulgære eller på anden måde er krænkende, eller kan forårsage forvirring, vil ikke blive accepteret. De er alene ansvarlig for fortrolighed og anvendelse af Deres medlems-ID og password (herunder alle aktiviteter, der gennemføres under Deres medlems-ID og password) og er enig i ikke at overføre eller videresælge Deres brug eller adgang til websiden til en tredje part. Hvis De har grund til at tro, at Deres konto ikke længere er sikker, skal De straks underrette os, og straks ændre Deres password ved at opdatere Deres kontoinformation.

3. TJENESTEN

Tjenesten er en internetinformationsservice, der letter kontakten mellem medlemmer imellem og havne.

4. BRUGERENS FORPLIGTELSER

4.1 Egen risiko

De anerkender, at Deres brug af tjenesten og websiden udelukkende er på egen risiko. Selskabet forpligter sig til at levere en hjemmeside og en tjeneste, som har til formål at give Dem mulighed for at komme i kontakt med andre personer og havne baseret på kriterier fastlagt af Dem, men selskabet påtager sig intet ansvar for eventuelle økonomiske eller ikke-økonomiske tab eller ska-der, De kan lide for brug af hjemmesiden og/eller tjenesten, eller at hjemmesiden og/eller tjene-sten ikke fungerer i henhold til Deres forventninger.

Desuden må De bemærke, at De alene er ansvarlig for Deres interaktion med andre medlemmer af tjenesten. Selskabet kan ikke garantere, at hvert enkelt medlem eller bruger af tjenesten er, hvem han eller hun udgiver sig for at være. Derfor skal De være forsigtig i forbindelse med be-handlingen af andre medlemmer og brugere af tjenesten eller webstedet.

4.2 Korrekte oplysninger

Det er Deres ansvar at sikre, at de oplysninger, som De giver til den service, den webside og sel-skab er korrekt i alle henseende og ikke er i strid med aftalen og yderligere ikke skader nogle per-soner (fysisk eller juridisk) på nogen måde.

4.3 Oplysninger fra Dem

De accepterer anvendelse af materiale eller oplysninger (herunder uden begrænsning personlige fotos, video eller lydoptagelser) er omfattet af vores persondatapolitik og kan bruges af os uden begrænsning i forbindelse med driften af hjemmesiden og Service, der er beskrevet i denne afta-le. Undtaget fra dette er personlige oplysninger (som kan omfatte Deres fulde navn, e-mail-adresse, postadresse, telefonnummer osv.).

Det er Deres ansvar at sikre, at alle oplysninger eller materiale, som De uploader til tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger og/eller indeholdt materiale i Deres personlige pro-fil, ikke overtræder nogen lov eller forskrift i nogen jurisdiktion, eller tredjemands rettigheder. Vi forbeholder os ret til at fjerne sådanne eventuelle oplysninger eller materiale uden yderligere var-sel og kræve erstatning for eventuelle omkostninger eller skader sådanne oplysninger eller materi-ale har givet os.

4.4 Eksponering af virus

De rådes til at holde Dem opdateret med anti-virus og anti-malware-software på alle tidspunkter. Vi påtager os ikke noget for eventuelle skader eller tab som følge af virus, malware, spyware, tro-janske heste eller nogen anden skadelig software, som overføres gennem Deres brug af webste-det eller tjenesten.

4.5 Deres forpligtelser

De accepterer at være bundet af følgende regler for brugen af tjenesten og/eller hjemmesiden:

 • De vil ikke bruge Tjenesten til at deltage i nogen form for chikane eller krænkende adfærd,
 • herunder, men ikke begrænset til, distribution af alle seksuelt og/eller racistisk, nedladende, truende, vulgært, obskønt, chikanerende, injurierende, ærekrænkende eller anstødeligt ma-teriale af enhver art. Heller ikke ulovligt materiale eller materiale, der overtræder en anden parts rettigheder (inklusiv, men ikke begrænset til, immateriel ejendomsret og ret til privat-liv). 
 • De vil ikke sende "spam", kædebreve, junkmail, eller udøve nogen uopfordret massedistri-bution af e-mails; 
 • De vil ikke bruge tjenesten eller webstedet til enhver form for uautoriseret erhvervsmæssig brug.
 • De vil ikke anmode om eller forsøge at hverve nogle penge fra noget medlem eller anden bruger af tjenesten eller webstedet, eller bruge tjenesten til at distribuere, fremme eller på anden måde offentliggøre materiale, der indeholder opfordringer via reklame eller opfor-dring til varer eller tjenesteydelser; 
 • De vil ikke chikanere andre ved fortsat at forsøge at kommunikere med en person, der klart har bedt Dem om at ophøre med kommunikationen; 
 • De vil ikke sende eller overføre materiale, der indeholder virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, som har til formål at begrænse eller ødelægge funktionaliteten af computersoftware eller hardware, og 

5. INFORMATION

5.1 Tilsyn

Vi forbeholder os ret til at overvåge alle profiler, beskeder, chat, instant messages, videoer, bille-der og lydoptagelser for at sikre, at de opfylder kravene i denne aftale. Dette omfatter retten til efter vores skøn, at ansætte en eller flere tredjeparter til at tilbyde online sikkerhedsfunktioner for vores kunder.

5.2 Redigeringsinformation

Vi er ikke forpligtet til at overvåge eller gennemgå meddelelser eller materiale sendt af brugere af tjenesten, og er ikke ansvarlig for indholdet af disse beskeder eller materialer. Men vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til at slette, flytte eller redigere indlæg eller materiale (herunder profiler, data, beskeder, videoer og lydoptagelser), som vi, efter vores eget skøn, finder at bryde denne aftale eller er at finde uacceptable.

5.3 Sikkerhedsinformation

Desværre kan ingen dataoverførsel via internettet garanteres som værende fuldstændig sikker. Mens vi stræber efter at beskytte sådanne oplysninger, garanterer vi ikke og kan ikke garantere sikkerheden for alle oplysninger, som De sender til os. Derfor er enhver oplysning, som De sen-der til os indberettet på egen risiko. Ikke desto mindre, når vi modtager Deres overførsel, vil vi forsøge, at sørge for at bevare sikkerheden af disse oplysninger.

6. BEGRÆNSET BRUG USE

Medmindre vi aftaler andet skriftligt, får De adgang til websiden til Deres personlige, ikke-kommercielle brug.

7. ANNONCER

Ansvaret for indholdet af reklamer (hvis nogen), der optræder på hjemmesiden (herunder hyper-links til annoncørers egne websteder) påhviler alene annoncørerne. Placeringen af sådanne rekla-mer udgør ikke en anbefaling eller godkendelse af annoncørens vare eller tjenesteydelse af sel-skabet. Hver annoncør er alene ansvarlig for enhver gengivelse foretaget i forbindelse med sin annonces.

8. OPHAVSRET OG EJENDOMSRET

Selskabet bevarer alle rettigheder, titler og interesser i tjenesten og websiden og de tilhørende intellektuelle ejendomsrettigheder og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tilladt.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR 

9.1 Ingen garanti for rigtigheden

Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier for, at materialet eller oplysninger gennem tjenesten eller på hjemmesiden (herunder ethvert medlem, råd, meninger, udsagn eller andre oplysninger, der vises, uploades eller distribueres af selskabet eller af et medlem eller en anden person eller enhed), er pålidelige, præcise eller fuldstændige, eller at Deres adgang til tjenesten eller webste-det vil være uafbrudt, rettidig eller sikker. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, der skyldes enhver handling i tillid til nogen oplysninger eller materiale, der er rekvireret gennem tjenesten eller på webstedet. De bør lave Deres egne undersøgelser, før der handles eller stoles på enhver oplysning eller materiale, som vises på hjemmesiden. De anerkender, at enhver tillid til sådanne materialer eller oplysninger skal ske på egen risiko.

9.2 Ingen garanti for tilgængelighed

Vi garanterer ikke, at tjenesten eller webstedet vil være uafbrudt eller fejlfri. Der kan være forsinkelser, udeladelser og afbrydelser i tilgængeligheden af tjenesten eller webstedet. Hvor det er tilladt ved lov, anerkender De, at tjenesten (og tilgængeligheden af hjemmesiden), er til rådighed uden nogen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke be-grænset til stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

9.3 Intet ansvar for tab

Vi accepterer ikke ansvar for tab eller skade, som tjenesten imidlertid gav anledning til (herunder gennem forsømmelighed i det omfang tilladt i henhold til ufravigelige lovgivning), som De direk-te eller indirekte kan udsættes for i forbindelse med Deres brug af tjenesten eller nogen linkede websites. Vi accepterer heller ikke ethvert ansvar for tab som følge af Deres brug af eller tillid til oplysninger indeholdt i eller adgang til via tjenesten eller webstedet.

10. AFSLUTNING

10.1 Aftalen træder i kraft for medlemmer

Denne aftale forbliver i kraft i fuldt omfang, så længe De er medlem af tjenesten, eller mens De på anden måde benytter hjemmesiden.

10.2 Opsigelse af medlemskab af Dem 

De kan opsige Deres medlemskab når som helst, uanset årsag. Såfremt De sletter Deres profil i en medlemsperiode vil pengene for den resterende periode gå tabt.

10.3 Opsigelse af Deres adgang til tjenesten

Vi kan, ved vores skøn, afbryde eller suspendere Deres adgang til hele eller dele af tjenesten til enhver tid med eller uden varsel, uanset årsag, herunder uden begrænsning enhver svigagtig, lys-sky eller på anden måde ulovlig aktivitet, eller aktiviteter der ellers kan påvirke andre, som benyt-ter tjenesten. Hvis Deres adgang til tjenesten suspenderes eller opsiges baseret på Deres mislig-holdelse af denne aftale, vil Deres medlemskab fortsat køre, indtil den opsiges af Dem eller af os.

10.4 Opsigelse af medlemskab af os

Vi kan straks opsige Deres medlemskab og Deres adgang til tjenesten til enhver tid, hvis vi afgør, (ud fra vort skøn) at De har brudt denne aftale. Opsigelsesfristen vil blive leveret til den sidste e-mail-adresse, De giver os. Alle forudbetalte gebyrer vedrørende den periode efter ophøret vil bli-ve refunderet til Dem efter fradrag af afholdte omkostninger eller tab af selskabet i forbindelse med Deres medlemskab.

10.5 Deaktivering grundet manglende brug

Vi kan deaktivere Deres konto, hvis De ikke har brugt tjenesten i en sammenhængende periode på 6 måneder, medmindre De har et aktivt betalt abonnement.

11. GENERELT

11.1 Manglende overholdelse

Selskabet påtager sig intet ansvar for eventuelle manglende overholdelse af disse vilkår og betin-gelser, hvor sådanne fejl på grund af omstændigheder er uden for vores rimelige kontrol.

11.2 Intet afkald

Hvis vi giver afkald på eventuelle rettigheder til rådighed for os under disse vilkår og betingelser ved en enkelt lejlighed, betyder det ikke, at disse rettigheder automatisk frafaldes ved nogen an-den lejlighed.

11.3 Adskillelse

Hvis nogle af disse vilkår og betingelser er anset for at være ugyldige, uden retskraft eller ulovli-ge af en eller anden grund, træder de resterende betingelser og vilkår fortsat i kraft.

11.4 Variation

Vi forbeholder os retten til at ændre denne aftale og/eller Privacy Policy fra tid til anden, herun-der men ikke begrænset til at ændre priserne på et medlemskab. Ændringer træder i kraft umid-delbart efter anmeldelse på hjemmesiden. Deres fortsatte brug af webstedet efter en sådan med-delelse vil udgøre en aftale, som De vil være bundet af når disse Betingelser og vilkår er ændret. De vil være i stand til at opsige aftalen, inden ændringerne gennemføres.

11.5 Opgave

De må ikke overdrage nogen af Deres rettigheder i henhold til denne aftale eller i forbindelse med tjenesten eller websiden til en tredje part. Selskabet har ret til at overdrage enhver af eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale eller til tjenesten til tredjemand.

11.6 Forhold

De accepterer, at intet partnerskab, beskæftigelse, eller agentur findes mellem Dem og selskabet som følge af denne aftale eller Deres brug af tjenesten eller webstedet.

11.7 Lovvalg

Denne aftale er underlagt gældende lovgivning i Danmark. De accepterer at danske domstole har eksklusiv myndighed til at pådømme forhold i denne aftale.